DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W STARACHOWICACH - WITAMY !!!

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

OGŁOSZENIA

 

____________________________________________________________________________________________
Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach poszukuje do pracy pracowników na stanowiska:
pielęgniarka, opiekun.
Dokumenty należy składać w siedzibie  jednostki ul. Bema 26, Starachowice pok. 206 od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00
15.00. Kontakt: 41 275 49 97
___________________________________________________________________________________________


                                                                                                                       
Starachowice 21.06.2018 r.

Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach ul. Bema 26
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

KIEROWNIK DZIAŁU GOSPODARCZEGO I OBSŁUGI

I. Określenie stanowiska
1. Kierownik Działu Gospodarczego i Obsługi
2. Wymiar pracy – 1 etat
3. Rodzaj umowy – umowa o pracę
4. Stanowisko samodzielne

II. Wymagania niezbędne  (formalne)
1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom

przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wykształcenie wyższe techniczne pierwszego lub drugiego stopnia.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Praktyczna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Znajomość przepisów prawnych w zakresie bhp i przepisów przeciwpożarowych.
7. Posiadanie minimum 5 – letniego stażu pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności

gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na aplikowane stanowisko.
8. Znajomość obsługi komputera, pakietu Microsoft Office oraz urządzeń biurowych.
9. Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
10. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.


III Wymagania dodatkowe
1. Znajomość przepisów HACCP.
2. Posiadanie uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru.
3. Umiejętności organizacyjne, logistyczne oraz kierowania zespołem pracowniczym
4. Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy.
5. Rzetelność
6. Prawo jazdy kategorii B
7. Komunikatywność
8. Odpowiedzialność.


IV Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Organizowanie i planowanie pracy w podległych komórkach działu gospodarczego
i obsługi, tj. pralni, kuchni, dozorców oraz kierowcy i magazyniera.
2. Utrzymywanie w pełnej sprawności urządzeń i instalacji będących na wyposażeniu Domu tj.:

urządzeń dźwigowych, instalacji przyzywowej,  instalacji elektrycznej i gazowej, sieci wodno-kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania, sprzętu techniczno – gospodarczego jak: urządzenia kuchni i pralni,
sprzętu gospodarstwa domowego, systemu monitorowania obiektu.
3. Zapewnienie niezbędnych konserwacji, przeglądów okresowych, napraw i remontów.
4. Zlecanie w terminie badań stanu technicznego urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Organizowanie pomocy doraźnej w przypadku występowania awarii technicznej obiektu.
6. Dbałość o racjonalne i oszczędne wykorzystanie zużywanych środków rzeczowych, materiałów i surowców.
7. Nadzór nad dokonywaniem kasacji zużytego sprzętu.
8. Zapewnienie czystości i porządku w podległych komórkach oraz otoczeniu Domu.
9. Zabezpieczenie mienia i pomieszczeń Domu przed kradzieżą i pożarem.
10. Odpowiedzialność za stan otoczenia w okresie zimowym.
11.  Współudział w opracowywaniu planu gospodarczego i finansowego w zakresie świadczonych usług, zaopatrzenia, remontów i inwestycji, jak również udział w bieżącym i pełnym realizowaniu planu.
12.  Opracowywanie dokumentacji w zakresie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo

Zamówień Publicznych i prowadzenie postępowań przetargowych oraz nadzór nad realizacją umów zawartych w tym trybie.
13. Opracowywanie dokumentacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo

Zamówień Publicznych oraz nadzór nad realizacją umów zawartych w tym trybie.
14. Prowadzenie bieżących kontroli w podległych komórkach.
15. Utrzymywanie sprawności urządzeń przeciwpożarowych budynku oraz stałe dążenie do poprawy warunków

pracy i bezpieczeństwa.
16. Opisywanie faktur dotyczących usług i zakupów artykułów przemysłowych zgodnie z zasadami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
17. Sprawowanie nadzoru nad eksploatacją samochodu osobowego znajdującego się
w posiadaniu domu.

V Warunki pracy na stanowisku
1. Praca administracyjno- biurowa.
2. Brak szkodliwych warunków pracy.
3. Praca w siedzibie Domu Pomocy Społecznej ul. Bema 26, 27-200 Starachowice, budynek piętrowy, winda.
4. Pełen wymiar czasu pracy.

VI Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%. Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa
w art. 13a ust. 2 w/w ustawy, wraz z dokumentami aplikacyjnymi powinni złożyć kopię dokumentu potwierdzającą niepełnosprawność.

VII Wymagane dokumenty
1. List motywacyjny
2. Życiorys (CV opatrzone klauzulą ,, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy

dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L Nr 119, str. 1.
3. Kserokopie świadectw pracy.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.
6. Kwestionariusz osobowy
7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na aplikowane stanowisko.
8. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych
9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe.
10. Podpisane oświadczenie kandydata, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
VIII Termin i miejsce składania dokumentów
1. Termin składania ofert do dnia 05.07.2018  r. do godz. 15.00
2. Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko - Kierownik Działu Gospodarczego i Obsługi” w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach ul. Bema 26 pokój nr 102.
3. Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby przystępujące do naboru mają prawo wglądu do regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze

w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach ul. Bema 26 pok. nr 104.
Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu  i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w dniu 06.07.2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Domu Pomocy Społecznej
w Starachowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Starachowicach. Lista zawierać będzie imiona i nazwiska kandydatów oraz miejsce zamieszkania  (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).
Na końcową selekcję składa się rozmowa kwalifikacyjna, o której kandydaci będą poinformowani telefonicznie i na stronie BIP Starostwa Powiatowego  w Starachowicach.
Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone

w protokole będą przechowywane przez okres 2 lat. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany  jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności (na własny koszt).

Inne informacje
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05. 2016 r.) informuję, iż :
1. Administratorem danych osobowych jest : Dom Pomocy Społecznej, 27-200 Starachowice ul. Bema 26. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@giga-net.pl,
2. Celem przetwarzania jest nawiązanie zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach, natomiast podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do prowadzenia procesu rekrutacji
3. Podstawą prawną przetwarzania jest : art. 6 ust. 1 lit. ,,c” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w pozostałym zakresie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych
4. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do prowadzenia procesu rekrutacji

a w przypadku osób, które zakwalifikowały się do dalszego etapu rekrutacji przez okres 2 lat.
6. Posiada Pani/ Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo

do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowych informacji udziela:   
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej – Aneta Świercz
tel. 41 274 55 52 wew.32
_________________________________________________________________________________________________


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego